Microsoft SQL Server VSS Writer 10.51.2500

Microsoft SQL Server VSS Writer 10.51.2500

Microsoft – Freeware – Windows
ra khỏi 20 phiếu
4 Stars User Rating
Dịch vụ nhà văn SQL cung cấp các tính năng bổ sung cho sao lưu và khôi phục SQL Server thông qua khuôn khổ Volume Shadow Copy Service.

Dịch vụ nhà văn SQL được cài đặt tự động. Nó phải chạy khi ứng dụng Volume Shadow Copy Service (VSS) yêu cầu một bản sao lưu hoặc khôi phục. Để cấu hình dịch vụ, sử dụng applet dịch vụ Microsoft Windows. Dịch vụ nhà văn SQL cài đặt trên tất cả các hệ điều hành nhưng chỉ được yêu cầu trên hệ thống máy chủ.

Tổng quan

Microsoft SQL Server VSS Writer là một Freeware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 10.964 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft SQL Server VSS Writer là 10.51.2500, phát hành vào ngày 05/06/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Microsoft SQL Server VSS Writer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft SQL Server VSS Writer đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft SQL Server VSS Writer!

Cài đặt

người sử dụng 10.964 UpdateStar có Microsoft SQL Server VSS Writer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản